سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین فرزانه – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی خراسان رضوی
کورش کمالی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
علی گزنچییان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

منطقه خشک و نیمه خشک آبخوان سبزوار که دارای سیلاب های فصلی با حجم زیاد و محتوی املاح و بار معلق می باشندبا پخش سیلاب ضمن نهشته شدن رسوبات، نفوذمواد محلول و ریز دانه همراه با سیلاب در آبرفت ها به مرور زمان سبب تغییراتی در خصوصیات خاک عرصه وبستر پخش می شوند. هدف از این تحقیق اندازه گیری برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شامل , Pwp P SAR Sand , Sp , Ec , PH , TNV , silt , Clay , Na , Mg , Ca Cl , Hco3 , Co3 Fc ,و تغییرات آن مد نظر می باشد. با نمونه برداری از نقاط مختلف عرصه پخش سیلاب و در نهایت آنالیز نمونه ها، روند تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج و مقایسه اثرات پخش سیلاب بر برخی خواص فیزیکی وشیمیایی خاک عرصه پخش نسبت به شاهد و بین سالها، و اعماق مختلف نسبت به شاهد از ازمون آماری t-test به روش uneqalsatterthwaite استفاده گردید.
نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که SP, Mg, FC در عمق ۰-۳۰ سانتی متری در سطح ۵% معنی دار می باشد و slit, sand,Na در سطح ۱ درصد معنی دار هستند. Ph , SAR در سطح ۰/۱ درصد معنی دار است و بقیه موارد در هیچ سطحی معنی دار نیستند بنظر میرسد رسوبات نهشته شده تا عمق ۳۰ سانتی متری شبکه های پخش سیلاب به دلیل بوجود آمدن دانه بندی مناسب، از قابلیت نگهداری آب قابل استفاده خوبی برخوردار میباشند. در مقایسه عرصه و شاهد در عمق ۳۰-۶۰ مشاهده میشود که Ca در سطح ۵ درصد و PH در سطح ۱ درصد وSAR درسطح ۰/۱ درصد معنی دار است. بقیه موارد در هیچ سطحی معنی دار نمی باشد و همچنین از مقایسه عرصه با شاهد در عمق ۶۰-۹۰نتیجه میشود که PH, Na در سطح ۵ درصد و ECدر سطح ۱ درصد و SAR در سطح ۰/۱ درصد معنی دار است و بقیه موارد در هیچ سطحی معنی دار نیستندو این نشان دهنده آبشویی مناسب در این اعماق است.