سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا سکوتی اسکوئی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محمدحسین مهدیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

چندین سال پس از اجرای طرح های پخش سیلاب بر ابخوان ، به نظر می رسد در طول زمان ، با ورود حجم زیادی از سیلاب محتوای املاح و بار معلق فراوان راندمان این طرح ها از لحاظ نفوذ و ذخیره آب کاهش یابد. از آنجایی که برآیند نتایج حاصل از پروژه های پخش سیلاب در نقاط مختلف متفاوت است، لذا ضرورت دارد تا روش مناسبی در راستای افزایش بهره وری این طرح ها ارائه گردد . این طرح با هدف بررسی و تعیین اثر پخش سیلاب بر روند تغییرات نفوذپذیری خاک در عرصه های پخش سیلاب بر آبخوان پلدشت واقع در استان آذربایجان غربی و در مقایسه با مناطق شاهد طی پنج سال مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای بررسی روند تغییرات نفوذ پذیری در حد فاصل نهرهای گسترش سیلاب، نوارهای اول ، دوم و سوم که سیلگری شده اند و نیز در اراضی شاهد به عنوان محل های اندازه گیری به روش استوانه های مضاعف انتخاب گردیدند. عمق رسوب از طریق نصب اشل های مدرج فلزی در نوارها تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ، چنانچه داده ها دارای توزیع نرمال باشد از آزمون آماری T و در غیر این صورت از آزمون های ناپارامتری استفاده شد. نتایج نشان داده است میانگین نفوذپذیری با توزیع نرمال در سال اولتا پنجم و نیز میانگین نفوذپذیری در نوارهای اول تا سوم به طور محسوسی کاهش یافته است. همچنین داده های نوار اول داده های نوارهای دوم و سوم اختلاف معنی داری با هم دارند پراکندگی داده های مربوط به عمق رسوب در نوارهای پخش نرمال نمی باشند لذا با استفاده از روش Kruskal-Wallis مشخص شد که داده های رسوب نوار اول با داده های نوارهای دوم و سوم و مقادیر عمق رسوب سال سوم با عمق رسوب سالهای چهارم و پنجم اختلاف معنی داری با هم دارند.