سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی کدخداپور – محقق پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
علی بمان میرجلیلی – محقق پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

سیل گیری آبخوان هرات در طی ۳ سال ، به تغییرات نفوذپذیری خاک سطحی عرصه آبگیری شده منجر گردیده است. تغییرات ایجاد شده در عرصهابخوان هرات با ۳ تیمار و ۱۸ تکرار مورد بررسی قرار گرفته است. فاکتورهای بکار گرفته شده در تیمار شامل نوار، نوع عرصه و سال می باشد. آزمایشاستوانه های مضاعفدرلایه سطحی خاک (۰-۳۰) و ۳ نقطه درراستای قطر هر ذوزنقهانجام شده است، مقایسه میانگین داده ها ، با استفاده از ازمون دانکن در سطح ۵% حاکی از تفاوت معنی دار در برخی از پارامترهای موردازمایش می باشد. تغییرات نفوذپایه عرصه شاهد در سال های مورد ازمایش معنی دار و میزان نفوذ پایه عرصه شاهد (C) به ترتیب سال ۲/۸۶، ۰/۴۳ و ۱/۴۹ سانتیمتر بر ساعت است. اختلاف میانگین داده های تیمار شاهد (C) و نوا ر(d) از لحاظ اماری معنا دار نیست. در نوارهای مورد آزمایش، اختلاف میانگین داده ها در نوارهای ۳ و ۴ معنار دار و متوسط نفوذ به ترتیب ۱/۷ و /۵۲ سانتیمتر بر ساعت می باشد. درتقسیمات نوار (plot) اختلاف میانگین داده پلاتهای۱ و ۲ پلات با ۳ معنار دار است. میانگین نفوذ در پلات اول ۲/۸۶ و در پلات سوم ۱/۳۸ سانتیمتر بر ساعت است.