سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کنعانی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی
بهرام اردبیلی اصل – کارشناس آبهای سطحی، سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

چکیده:

رابطه بارش و جریان در ایستگاههای انتخابی ( تعداد ۲۰ ایستگاه بارانسنجی و ۲۱ ایستگاه هیدرومتری ) با فازهـای انسو بروش تحلیل آماری ( با دو روش پارامتریک ANOVA و غیـر پارامتریـک ) kruskall-Wallis مـورد تـست قرار گرفت . نتایج نشان می دهد از میان ۲۰ ایستگاه بارانسنجی تنها در دو ایستگاه پل المـاس و مـشیران تفـاوت معنی دار در سطح ۵ درصد بین دوره های ال نینو ، لانینا و نرمال وجود دارد . از بـین ۲۱ ایـستگاه هیـدرومتری درهیچکدام از ایستگاهها تفاوت معنی دار بین دوره ها در سطح ۵ درصد وجود ندارد . ولی بلحاظ میانگین دبـی
متوسط سالانه در فازهای مختلف ، نتایج نشان می دهد در ۲۰ ایستگاه از ۲۱ ایـستگاه هیـدرومتری مـورد مطالعـه متوسط دبی در دوره های لانیناکمتر از دوره های ال نینو می باشد . بطور مشابه در ایستگاههای باران سنجی نیـز چنین اختلافی دیده می شود .