سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
منصور زیبایی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مشکلات عمده اقتصاًدی اکثر کشورهای جهان و خصوصا کشورهای در حال توسعه، تورم است . با توجه به اینکه بخش کشاورزی به عنوانیک بخش اقتصادی از تورم متأثر می شود، لذا در این مطالعه اثرات پویای شوکهای ساختاری بر تولید و قیمت در بخش کشاورزی در چارچوب الگوی خ ود توضیح برداری ساختاری ) ) SVAR مورد بررسی قرار گرفت . داده ها به صورت سالانه و مربوط به دوره ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۴ بوده و از سایتهای اینترنتی و نشریه های بانک مرکزی جمع آوری شده است . به منظور اعمال محدودیت های الگویSVAR ، از انتظارات عقلایی و مدل پویای تقاضا و عرضه کل اقتصاد باز استفاده شد . نتایج نشان داد کهشوکهای عرضه کل، سهم زیادی از نوسانات تولید بخش کشاورزی را توضیح می دهند . درحالیکه شوکهای پولی بیشترین اثر را بر نوسانات قیمت در بخش کشاورزی دارند . شوکهای ترازپرداختها و تقاضای کل هیچ اثر کوتاه مدتی بر قیمت در این بخش ندارند ولی اثرات بلند مدت آنها می تواند نسبتاً قابل توجه باشد .