سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین جمیلی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان،
عبداله بانیانی – عضو هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات پنبه ورامین
حمیدرضا مهرآبادی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان،

چکیده:

پنبه گیاهی است دایمی وچند ساله که منشاء آن هندوستان است . انتقال آن از مناطق گرمسیری به عرض های جغرافیایی بالا باعث شده به صورت گیاه زراعی یکساله در آید . این گیاه از جمله گیاهان رشد نامحدود (Indeterminate) است که رشدرویشی و زایشی آن با هم تداخل دارند. اعمال مدیریت زراعی مناسب جهت تعادل رشد رویشی وزایشی می تواند نقش بسیار مهمی در کمیت و کیفیت پنبه تولیدی داشته باشد. دراین طرح سه فا کتور نیترو ژن، آبیاری و ماده پیکس به صورت کرت های دو باره خرد شده (Split split plot) در قالب طرح پایه بلوک های تصادفی با چهار تکرار روی پنبه در سال ۸۳-۸۲ اجرا شدند. کاربرد نیترو ژن با مقادیر ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰% توصیه کودی در پلاتهای اصلی ، آبیاری در دو سطح آبیاری معمولی و قطع آخرین آبیاری در پلاتهای فرعی ، کاربرد پیکس و عدم م صرف آن در پلاتهای فرعی فرعی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که کاهش مصرف نیترو ژن به طور معنی داری سبب کاهش عملکرد وش ، ارتفاع بوته وتعداد غوزه در هر بوته گردید . مصرف پیکس نیز به طور معنی داری ارتفاع بوته ها را کاهش وزودرسی را افزایش داد . اما حذف آبیاری آخر تاثیر مهمی روی عملکرد، ارتفاع بوته ها وتعداد غوز ه ها نداشت و نیز هیچ کدام از فاکتورهای فوق روی وزن غوزه موثر نبودند . اثرات متقابل نیترو ژن و آبیاری تاثیری روی عمل کرد و اجزای آن نداشتند ، اما نیتروژن وپیکس تا حدی موثر بوده به طوری که پیکس قادر است اثرات سوء نیتروژن را در جهت افزایش رشد رویشی بهبود بخشد.