سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینعلی پور – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد بهزاد – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانی

چکیده:

در این مقاله جریان مغشوش در یک کانال که در داخل آن یک رشته موانع مربعی قرار گرفته اند، توسط دو روش حل معمول و مدل مقاومت های توزیع شده، با استفاده از نرم افزار فلوئنت (Fluent) حل می شود. در این مدل حضور فیزیکی موانع جامد حذف شده و به جای آن از محیط متخلخل استفاده می گردد. د راین مدل سازی اثر منظور کردن چاه انرزی جنبشی اغتشاشی بر پیش بینی میدان سرعت مورد ارزیابی قرار می گیرد. حضور یک یا چند مانع در مسیر جریان سیال می تواند باعث افزایش اغتشاشات جریان شده و یا بر اثر تنش برشی ناشی از دیواره های جامد، موجب کاهش اغتشاشات جریان گردد. در این مقاله علاوه بر این اثر، نتایج مربوط به کاهش عملیات محاسباتی در این نوع مدل سازی، روش تقریبی محاسبه ضرایب تخلخل سطحی بررسی شده و دقت پیش بینی میدان فشار در خصوص چند دسته لوله بویلر نیروگاهی نیز ارائه می گردد.