سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداکبر جوادی – دانشجوی دکتری علوم مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین آذرنیوند – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
قوام الدین زاهدی امیری – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

برای مطالعه اثر چرای دام بر روی ترکیب و تنوع پوشش گیاهی، حوزه آبخیز لار در ۸۴ کیلومتری تهران انتخاب شد. بدین منظور پوشش گیاهی منطقه قرق با خارج آن مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. ابتدا بر اساس روش آماری تعداد پلات محاسبه شد، سپس بطور جداگانه ۱۵ پلات یک متر مربعی بصورت تصادفی- سیستماتیک در طول پنج ترانسکت در داخل و خارج قرق مستقر شد. نتایج حاصل از نمونه گیری نشان داد درصد پوشش گندمیان و پهن برگان علفی در داخل قرق بیشتر از خارج قرق بوده، در صورتی که درصد بوته ای ها در خارج قرق بیشتر بوده است. همچنین گیاهان کلاس I و II خوشخوراکی، بیشترین درصد پوشش را در قرق به خود اختصاص دادند در حالی که بیشترین درصد پوشش گیاهی در خارج از قرق مربوط به گیاهان کلاس III بوده است. تنوع پوشش گیاهی داخل و خارج قرق بوسیله شاخص های شانون- وینر و هیل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد تنوع گیاهی دو قرق (۹، ۳ و ۱۵) بیشتر از خارج قرق (۸، ۳، ۷ و ۱۴) بوده است.