سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اشرف مهرابی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
منصور امیدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
بدالدین ابراهیم سبد طباطبایی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

جهت بررسی به زایی و باززایی در ده ژنوتیپ کلزا زیر لپه های حاصل از گیاهچه های ۶ روزه در محیط کشت موزاییک و اسکوک همراه با ۲ میلی گرم در لیتر بنزیل آمینو بورین و ۱ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید کشت گردید.