سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نبی خلیلی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
ناصر لطیفی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عباسعلی نوری نیا – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

به منظور تعیین اثر کیفیت آب آبیاری بر صفات زراعی ۲ لاین گندم (Tou2 Maya) آزمایشی در سال ۱۳۸۲ در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. آزمایش با استفاده از آب ابیاری باهدایت الکتریکی ۰/۶۷ (شاهد) ۲و۴ دسی زیمنس بر متر و ۳ مرحله ی ظهور ریشک ها، شیری شدن و خمیری نرم دانه بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته،وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه در لاین های گندم تحت تاثیر شوری آب ابیاری قرار نگرفتند. زمان اعمال شوری تعداد کل سنبله و وزن خشک کل را در لاین Tou2 کاهش داد. با افزایش شوری تا ۲ دسی زیمنس بر متر، تعداد سنبلچه در سنبلهو تعداد دانه در سنبله لاین Maya افزایش و سپس با افزایش بیشتر کاهش یافت که دلیل آن احتمالا اختلاف پژنتیکی دولاین باشد. همچنین شوری باعث کاهش تعداد سنبلچه در سنبله تا ۲ دسی زیمنس بر متر در لاین Tou2 شد. تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله ، وزن خشک کل ، عملکرد دانه و شاخص برداشت در لاین Maya بیشتر بود. اما لاین Tou2 از نظر تعداد کل سنبله و وزن هزار دانه دارای برتری بود. هدایت الکتریکی خاک گلدان با افزایش شوری آب آبیاری بطور معنی داری افزایش یافت. از نتایج بدست امده د راین مطالعه مشخص شد که عملکرد دانه لاینMaya با برتری ۳۰/۵۱ درصدی نسبت به عملکرد لاین Tou2، در این محدوده(زمانی و کمی) شوری پایداری بیشتری نسبت به لاین Tou2 دارد.