سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر سلامتی –
هادی معاضد –

چکیده:

کدورت آب اولین خصوصیت فیزیکی مهم آب است که علت آن ورود مواد معلق و کلوئیدی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات کدورت، زمان آبیاری و خاک بر سرعت نفوذپذیری خاک، بررسی اثرات کدورت و زمان آبیاری، بدون در نظر گرفتن مقاطع برشی خاک و با درنظر گرفتن مقاطع برشی خاک بر هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل خاک و در نهایت بررسی اثرات کدورت، زمان و مقاطع برشی خاکهای بریده شده بر هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل خاک می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق برای اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع روش بارافتان است. تخلخل برحسب نسبت حجم فضای منافذ خاک به حجم کل خاک توصیف می شود. جهت انجام این تحقیق تعداد ۴۸ عدد لوله پولیکا با قطر ۱۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر تهیه گردیده و ۳ نوع خاک با بافت سبک، متوسط و سنگین در قالب یک طرح آماری فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی و با تکرار در دو دوره آبیاری (جمعا ۴ تکرار) آماده شد. آبیاری نمونه های خاک موجود در لوله های پولیکای مذکور با دور آبیاری هفت روزه و با چهار نوع آب با کدورتهای صفر و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ NTU انجام گردید. در تمامی لوله ها، ۳ مقطع A ,B ,C هر کدام به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر با اره برش زده شد. درهمه لوله ها نفوذپذیری ، ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل اندازه گیری گردید. اثر عوامل زمان و کدورت و خاک و اثر متقابل (خاک × زمان) و همچنین (خاک × کدورت) بر سرعت نفوذپذیری نهایی خاک در سطح ۱ درصد (۰/۰۱>p) معنی دار می باشند. اثر عوامل زمان و خاک و کدورت ( بدون در نظر گرفتن نوع بافت خاک)، همچنیناثر (کدورت ×زمان) و (خاک × زمان) و همچنین (خاک × کدورت)، (زمان × کدورت × خاک) بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک وتخلخل، در سطح ۵ درصد (۰/۰۵>p)معنی دار نمی باشند.