سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی نخزری مقدم – دانشجوی دکترا دانشگاه تهران
محمد رضا چائی چی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
داریوش مظاهری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
حمید رحیمیان مشهدی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر برخی از خصوصیات کمی علوفه و زیست توده علف های هرز، آزمایشی درتابستان ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان به صورت بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد . در این آزمایش از بذر ماش محلی گنبد و ذرت هیبرید سینگل کراس ۵۵۰ استفاده شد . دوازده تیمار خالص و مخلوط شامل ذرت خالص با کنترل علف های هرز، ذرت خالص بدون کنترل علف های هرز،افزایش ۱۰ درصد ماش به ذرت، افزایش ۲۰ درصد ماش به ذرت، افزایش ۳۰ درصد ماش به ذرت، افزایش ۴۰ درصد ماش به ذرت، افزایش ۵۰ درصد ماش به ذرت، جایگزینی ماش به جای ۲۵ درصد ذرت، جایگزینی ماش به جای ۵۰ درصد ذرت، جایگزینی ماش به جای ۷۵ درصد ذرت، ماش خالص با کنترل علف های هرز و ماش خالص بدون کنترل علف های هرز بودند. بین تیمارها از نظر وزن تر و خشک علوفه در هکتار، وزن خشک برگ واحد گیاهی، نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک واحد گیاهی، نسبت برابری زمین و زیست توده خشک علف های هرز در هکتار اختلاف بسیار معنی داری وجود داشت . تیمار ذرت خالص با کنترل علف های هرز دارای بیشترین وزن تر و خشک علوفه با ۵۰/۰۸ و ۱۵/۴ تن در هکتار بود. حداکثر وزن خشک برگ واحد گیاهی با ۴۴/۱۳ گرم و نسبت برابری زمین با ۱/۵۳ به تیمار افزایش ۵۰ درصد ماش به ذرت تعلق داشت . حداکثر نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک واحد گیاهی با ۴۳/۵۴ درصد و زیست توده علف های هرز با ۱۱۰۹ کیلوگرم در هکتا ر از تیمار ماش خالص بدون کنترل علف های هرز به دست آمد . حداقل وزن تر و خشک علوفه با ۱۱/۱۹ و ۳/۳۷ تن در هکتار و وزن خشک برگ واحد گیاهی با ۲۲/۰۴ گرم به ماش خالص بدون کنترل علف های هرز مربوط بود. کمترین نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک واحد گیاهی با ۱۶/۴۳ درصد به تیمار ذرت خالص بدون کنترل علف های هرز تعلق داشت . صرف نظر از تیمارهای ذرت و ماش خالص با کنترل علف های هرز که در طول دوره رشد وجین شدند، حداقل زیست توده علف های هرز با ۱۲۵/۳ کیلوگرم در هکتار از تیمار افزایش ۵۰ درصد ماش به ذرت به دست آمد.