سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران کدخدایان – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
علی محمد ناصریان نیک – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
محمد اسماعیل گلمکانی – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

اغلب صفحات فلزی در فرآیندهای شکل دهی تحت تاثیر ترکیبی از فرآیندهای خمشی- کشش و باربرداری می باشند. خوشبختانه پیشرفت هایی که در تکنینک های شبیه سازی عددی مانند روش المان محدود صورت گرفته است این محدودیت ها را رفع کرده، به گونه ای که امروزه با توجه به مزایای تکنولوژی محاسبات عددی، فرایند شکل دهی ورقه های فلزی با استفاده از روش المان محدود می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، به طوری که پیش بینی صحیح برگشت پذیری الاستیک و طراحی پارامترهای فرایند و ابزار در یک روند رو به توسعه است. در این مقاله با توجه به اهمیت پیش بینی صحیح پدیده برگشت پذیری، توسعه یک مدل المان محدود دقیق و کارا که قادر به شبیه سازی صحیحی از فرآیند شکل دهی باشد، مورد توجه بوده است. به این منظور به مطالعه پارامترهای تاثیر گذار بر روی پدیده برگشت پذیری در یک فرآیند خم L کل پرداخته شد. یکی از عواملی که تاکنون کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است، اثر کشش در فرآیند خم L شکل می باشد. در این تحقیق با توجه به نقش کلیدی این پارامتر بر روی توزیع تنش ها و کرنش های باقیمانده به طور مفصل به تحلیل این اثر روی پدیده برگشت پذیری پرداخته شده است. همچنین نقش مدلهای سخت شوندگی، هندسه ابزار و ضخامت ورق مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به کاربرد گسترده آلیاژهای آلومینیومی و فولادی در صنایع خودرو وه وا-فضا از آلیاژهای آلومینیومی (AA6111-T4) و فولادی (AKDQ) به عنوان نمونه های مورد مطالعه استفاده شده است. شبیه سازی فرآیند توسط روش المان محدود و با استفاده از نرم افزار ANSYS صورت گرفته و مقایسه نتایج بدست آمده از شبیه سازی با مقادیر تجربی نشان دهنده صحت مدل سازی انجام شده می باشد. نتایج نشان دهنده کاهش زوایای برگشت پذیری با افزایش کشش ورق ضخامت آن میباشد. مشاهده می شود انتخاب مدل سخت شوندگی مناسب، در فرآیند مورد مطالعه، وابسته به اندازه گیری کشش اعمالی می باشد. همچنین نتایج، نشان میدهند اثر کشش ورق بر پدیده برگشت پذیری برای آلیاژ آلومینیوم نسبت به فولاد محسوس تر میباشد.