سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر کوهی – محقق بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
فرزاد ازاد شهرکی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
فاطمه گنجه ای زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
شاهین اقامیرزاده – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان.

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کم آبیاری با استفاده از آبیاری قطره ایtape)و تراکم بوته برکارآیی مصرف آب ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۰ در حالت کشت یک و دو ردیفه، آزمایشی در شرایط زراعی با ۲۴ تیمار: ۳ تراکم کشت(۶۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار)، ۴ سطح آبیاری ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ و ۱۲۵ درصد نیازآبی کامل)۲آرایش کشت( ۱و ۲ ردیفه)، در بهار وتابستان سال ۱۳۸۲ به مدت یک سال زراعی در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر کرج اجرا گردید. طرح آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی بصورت کرتهای نواری خرد شده (استریپ اسپلیت پلات ) در سه تکرار اجرا شد. نیاز آبی گیاه با استفاده از فرمول پنمن-مونتیت و اعمال ضریب گیاهی مربوطه تعیین شد(نیاز آبی خالص)..عملیات کاشت، داشت و برداشت در تمامی تیمارها یکسان و تیمارهای آبیاری از هفته سوم به بعد اعمال شدند. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آماری تحقیق حاضر حاکی از آن است که برنامه ریزی و مدیریت کم-آبیاری در مقایسه با آبیاری کامل مخاطر هآمیز بوده و به دقت و توجه فراوانی نیاز دارد. اعمال هرگونه تنش رطوبتی در مراحل نمو اندامهای زایشی در ذرت باعث کاهش عملکرد م یگردد، بطوریکه تیمار ET50% با عملکرد دانه برابر با ۰/۴۳۵ تن در هکتار کمترین عملکرد را داشته است که در مقایسه با تیمار ET125% با عملکرد۱۳/۹۲ تن در هکتار تفاوت چشمگیری دارد