سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بیژن حقیقتی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
مجید فرزان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کم آبیاری در کلزا این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار آبیاری و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری به مدت سه سال اجرا گردید. نتایج تجزیه آماری عملکرد دانه کلزا نشان داد که عملکرد تیمارهای آزمایشی در سطح ۱% معنی دار بوده و بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار I2 به میزان ۲۸۷۳ کیلوگرم در هکتار با میزان آب مصرفی ۴۷۱۳ متر مکعب در هکتار و کمترین عملکرد دانه مربوط به تیمار I1 به میزان ۹/۸۰۷ کیلوگرم در هکتار با میزان آب مصرفی ۹۵۳ مترمکعب در هکتار بدست آمد. نتایج درصد روغن کلزا نشان داداختلافمعنی داری بین تیمارهای آزمایشی وجود ندارد و تنش رطوبتی و کم آبیاری تاثیری بر رویدرصد روغن دانه کلزا ندارد. ولی تنش رطوبتی و کم آبیاری در تمام مراحل رشد گیاه باعث کاهش عملکرد دانه می شود.