سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدحسین رحیمیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

در کلیه زراعت ها فاکتورهایی مهم وجود دارد که رعایت آنها منجر به افزایش تولید و کارایی بهتر می شود . در کلزا نیز فاکتورهایی مانند کود و آب از مهم ترین فاکتورهای افزایش محصول می باشند . مسـئله آب با توجه به کمبود آب در کشـور از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت . تحقیقات متعددی در سراسر جهان جهت تعیین بهترین حالـت آبیـاری صورت گرفته است . در تمام این تحقیقات سعی بر آن بوده که حـالتی را که منجر به حداکثر تولید محصول شود، تعیین گردد . مک فرسون و همکاران (۱۹۸۷) اظهار داشته اند که آبیاری درسـت پـیش از گلـدهی می تواند تعداد غلاف را افزایش دهد به جز زمانی که خشکی شـده و تعداد غلاف و تعداد دانه در غـلاف نسـبت بـه هـم خاصـیت جبرانـی معکوس دارند . از نتایج هانگ و گلینلند (۱۹۹۱) مشخص شد در شرایط
تنش آب یا گرما ، تأثیر سودمندی مصرف آب در مرحله گلدهی و گرده افشانی بیشتر است . در کشور ما و به خصـوص خراسـان بـا توجـه بـه کمبود آب باید به دنبال آن باشیم که علاوه بر تولید مناسب محصول، صرفه جویی در مصرف آب هم صـورت گیـرد . بـدی ن منظـور طرحـی تحقیقاتی به صورت ملی در سراسر کشور اجرا گردیـد . در ایـن مقالـه ، نتایج تجزیه مرکب سه سال اجرای آزمـایش در منطقـه مشـهد آورده شده و بحث گردیده است .