سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن بهنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
حمید مدنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک,
منوچهر جم نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
رضا صیادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کود اوره و ماده تنظیم کننده رشد (پیکس) برکیفیت و زودرسی پنبه رقم ورامین در منطقه ورامین در سال زراعی ١٣٨٢ آزمایشی بصورت فا کتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتور اول عامل کود اوره درچهار ١٦٠ و ٢٤٠ کیلوگرم در هکتار ، سطح شامل شاهد یا صفر ، ٨٠ و فاکتوردوم عامل پیکس جدید ٣٥ درصد درچهار سطح شاهد یا صفر ، ۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ و تیمارتنظیم کننده رشد پیکس نیزدرطی یک مرحله ودرزمان ظهورگلها (شروع گلدهی ) اعمال ش د. نتایج نشان داد که پیکس بطور معنی دار سبب کاهش ارتفاع بوته در سطح یک درصد گردید و نیتروژن سبب افزایش ارتفاع بوته گردید که این افزایش از نظر آماری معنی دار نشد . پیکس سبب کاهش تعداد گره ساقه اصلی و نیتر وژن سبب افزایش تعداد گره ساقه اصلی گردید که هیچ کدام از نظر آماری معنی دار نبود . پیکس سبب کاهش طول میان گره ساقه اصلی گردید کهاین کاهش از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شد و نیترو ژن هم سبب افزایش شدید طول میان گره ساقه اصلی گردید که این افزایش در تجزیه واریانس در سطح یک درصد معنی دار گردید . تجزیه واریانس صفت عملکرد چین اول و عملکرد الیاف هیچ کدام از تیمار های پیکس و نیترو ژن معنی دار نشدند . بر روی صفت زودرسی تجزیه واریانس نشان داد که نیترو ژن بطور معنی داری (در سطح یک درصد) سبب کاهش زودرسی می شود.