سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کمال عباسپورثانی – پژوهشگاه مواد و انرژی
مجید جمیل – پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدحسین بصیره – پژوهشگاه مواد و انرژی
محمد طالب حیدری – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

مطالعات انجام شده نشان م ی دهد کـه بعلـت وجـود گردبـاد(wake) در پشــت توربینهــای بــالا دســت نیروگاههــا بــادی، سرعت باد غالب در ارتفاع دکل برا ی تورب ین ها ی پائین دست نیروگاه کاهش م ی یابد . این افت سرعت موجب بروز تلفـات ی به نام تلفات آرا یش م ی گردد کـه در نت یجـه آن تـوان خـالص نیروگاه کاهش می یابد . دراین مقاله ضمن مرور ی بر پد یده گردباد در پشت توربین ها بادی، آرا یش تورب ین ها ی باد ی نیروگـاه منج یـ ل و تـاث یر ایـ ن گردباد بر توان خـالص ن یروگـاه بـا اسـتفاده از تئـور ی جـت متقارن در داخل یک جر یـ ان یکنواخـت بررسـ ی مـ ی شـوند . براین اساس و با به کارگ یری مشخصات تورب ین هـا ی نصـب شــده در نیروگــاه، اطلاعــات توپــوگرافی ســایت نیروگــاه و اطلاعات آماری باد منطقـه منج یـ ل، پد یـ ده گردبـاد در پشـت توربین های پائین دست نیروگاه شبیه سازی می شود . در این سخنران ی برخ ی از نتا یج بدسـت آمـده از ا یـ ن مطالعـه بازگو می شو د . نتایج شب یه ساز ی نشان مـ ی دهـد کـه فاصـله گردباد نزدیک ۱۵۳ متر برا ی تورب ین ها ی نیروگاه مـ ی باشـد . این در حال ی است تورب ینها در یک رد یـ ف بـه فاصـله ۱۲۶ از همدیگر قرار دارند و بنابرا ین تورب ین ها ی پائ ین دست تحـت تاثیر گردباد نزدیک توربین بالا دست قرار دارند . بدین سبب و نیز به لحاظ اثر ناهموار ی سطح زم ین سا یت نیروگـاه و د یگـر عوامل ناشی از شرا یط کار توربین ها بازدهی آنها کـاهش مـ ی یابد . بطوریکه توان خالص ن یروگاه تا حدود %۴۰ کـاهش مـ ی یابد