سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حدیثه کشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سارا حق پرست – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهاره شعبانپور – عضو هیات علمی-گرگان-خیابان شهید بهشتی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
زینب مولودی – دانشجوی کارشناسی ارشد-تهران-دانشگاه آزاد-واحد تهران شمال

چکیده:

دراین تحقیق اثر نمکهای استات و لاکتات سدیم بر تغییرات چربی و مدت زمان ماندگاری فیله تاسماهی ایرانیAcipenser persicus طی نگهداری دردمای ۴درجه سانتیگراددریخچال بررسی گردید.در این راستا، فیله های تازه درمحلولهای آبی ۲/۵% استات سدیم، ۲/۵% لاکتات سدیم وآب مقطر(شاهد) به مدت ۱۰ دقیقه غوطه وروسپس بسته بندی شدند.اندازه گیری شاخص هایpH,FFA,TBA و سنجش خواص حسی(بو،طعم ورنگ)در روزهای ۳ ۶،۹ و ۱۲ انجام گرفت. نتایج نشان داد که میزان FFA وTBA تیمارشاهدبه طورمعنی داری p<0.05 بالاترازتیمارحاوی استات سدیم بوددرحالیکه این میزان تفاوت معنی داری باتیمار لاکتات سدیم نداشت p>0.05 همچنین بین تیمارهاازنظرpHاختلاف معنی داری وجودنداشت( درارزیابی حسی فیله هانیز،تیمارهای حاوی نمکهای سدیم نتایج بهتری ازنظرطعم،رنگ وبو نسبت به تیمارشاهدنشان دادند. لذا می توان نمکهای سدیم به خصوص استات سدیم رابه عنوان آنتی اکسیدان درپایداری چربی، بهبود کیفی وافزایش ماندگاری فیله تاسماهی ایرانی مؤثردانست