سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
سمیه عبدی زاده سارمی – دانش آموخته ی رشته علوم باغبانی، گیاهان زینتی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
شهرام صداقت حور – عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:
نوئل سبز بالشتکی رقمی است کوتاه قد، بسیار کند رشد و به شکل بالشتک، که به ندرت ارتفاع آن به یک متر میرسد. اگرچه نوئلها در ایران شناخته شده هستند اما به دلیل گرانی قیمت و سخت بودن تکثیر آنها، استفاده از آنها در پارک ها و فضای سبز محدود میباشد. مناسبترین روش تکثیر آن به روش غیر جنسی قلمه میباشد. به منظور بررسی اثر پاگرما، هورمونهای ریشه زایی (IBA, NAA) و بسترهای کشت بر ریشهزایی قلمه های نوئل سبز بالشتکی آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه فاکتور که فاکتور اول؛ بدون پاگرما و با پاگرما ، فاکتور دوم؛ هورمون: شاهد (بدون هورمون )، IBA در دوسطح ( ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ پی پی ام) و NAA در دوسطح ( ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ پی پی ام) و IBAا ۲۰۰۰ پی پی ام + NAA ا ۲۰۰۰ پی پی امو فاکتور سوم؛ بستر ریشه زایی شامل: ماسه، پرلیت وماسه + پرلیتدر سه تکرار در نظر گرفته شد. در این آزمایش شاخصهای ریشه زایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میداد که تاثیر تیمارهای مختلف هورمونهای ریشهزایی روی اکثر صفات در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار است. در بین تیمارهای مختلف هورمون ریشه زایی، بیشترین ریشه زایی در تیمار شاهد (بدون هورمون) با ۹۱/۶۷ درصد مشاهده شد. تیمار ۲۰۰۰ میلیگرم در لیتر IBA با ۷۸/۸۳ درصد پس از شاهد برترین تیمار در ریشه زایی بود.