سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد تکریمی – اعضای هیأت علمی مرکز آموزش عالی علوم و صنایع شیلاتی میرزاکوچک خان

چکیده:

نظام آموزش های علمیکاربردی با توجه به رسالت و هدف های ویژه ای که در تربیت نیروی انسانی کارامد در سطوح تخصصی و حرفه ای مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی کشور دارد، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با ارزیابی دقیق از فعالیت های آموزشی می توان اولاً اطمینان حاصل کرد که تا چه اندازه در جهت تحقق اهداف مورد نظر موفق بوده اند و ثانیاً با شناخت نارسای یها و نقاط قوت و ضعف آن می توان راهکارهای مناسب برای تقویت هرچه بیشتر این نظام اتخاذ کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی دوره کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان بر عملکرد دانش آموختگان مرکز آموزش علمی – کاربردی علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچ کخان رشت انجام شد. جامعه آماری مورد بررسی، کلیه ی دانش آموختگان سالهای ۱۳۷۹-۱۳۷۷ مقطع کاردانی رشته تکثیر و پرورش آبزیان مرکز فوق به تعداد نود نفر بود. با توجه به محدود بودن فارغ التحصیلان مؤسسه مذکور نمونه آماری همان جامعه آماری انتخاب شد؛ لذا نمونه گیری انجام نشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه ی منظم و بسته محقق ساخته با استفاده از مقیاس چهار درجه لیکرت استفاده شد. پرسشنامه در میان فارغ التحصیلات توزیع و نظرهای آنها در خصوص متغیرهای تحقیق جمع آوری گردید. برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرهای استادان و کارشناسان و
برنامه ریزان درسی استفاده گردید و روایی آن مورد ارزیابی استادان راهنما و مشاور قرار گرفت. هم چنین برای سنجش پایایی، پرسشنامه در جامعه آماری بر روی یک گروه چهل نفری اجرا و پایایی آن با محاسبه ی آلفای کرانباخ سنجیده شد (%۹۳=) به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش با استفاده از رایانه و برنامه نرم افزار در سطح آمار توصیفی نمودار فراوانی و درصد فراوانی به صورت جدول و نمودار ارایه گردید. در سطح آمار استنباطی از رگرسیون خطی روش انتخاب متغیرهای گام به گام و برای بررسی اختلاف های میانگین نظرهای فارغ التحصیلان سال های ۷۹-۱۳۷۷ در مورد هر یک از سؤال های پژوهش از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. در این پژوهش جنسیت، سابقه خدمت ، تاریخ فارغ التحصیلی و نوع سهمیه پذیرش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان عملکرد فارغ التحصیلان و میزان اثربخشی دوره آموزشی در کلیه پرسش ها رابطه معنی دار آماری وجود دارد و تنها در پرسش چهار یعنی سنجش فاکتورهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی رابطه معنی دار آماری بدست نیامده است.