سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میرقاسم حسینی – دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا ارشدی –
محمد قربانی –

چکیده:

اثرمثبت یونهای هالوژنه درطی فرایند جلوگیری ازخوردگی فولاد درمحیط اسیدی توسط ترکیبات نرمال هگزیل آمین و سیکلوهگزیل امین مورد مطالعه واقع شده است نتایج حاصل برای یونهای L Be. CJ·, P با یکدیگر مقایسه گردیده اند روشهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و AC امپدانس مورد استفاده واقع شده است و برای انالیز سطح نمونه روش FT-IR جذبی بکارگرفته شده است نتایج حاصل موید این است که این اثرتزاید درمورد یونهای I-,Br- قابل اهمیت میباشدولی یونهای Cl,F- نه تنها دراین موردنمی تواند مفیدب اشند بلکه درشرایطی که غلظت بازدارنده از یکصدم مول درلیتر کمتر باشد باعث کاهش بازدهی بازدارنده میگردند علت این تفاوت برپایه دانسیته الکتریکی یونهای هالوژنه توجیه گردیدها ست.