سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدیاسر تشکری – کارشناس ارشد مواد از دانشگاه تربیت مدرس، شرکت موادکاران
حمید اسدی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه مواد، دانشگاه تربیت م
محمد چراغزاده – کارشناس ارشد مواد از دانشگاه تهران دانشگاه تربیت مدرس گروه مواد، شرکت

چکیده:

به جهت تاثیرپذیری خواص مکانیکی پره توربینهای گازی از میزان ریزحفرات و نیز فواصل بین دندریتهای ثانویه، این تحقیق در راستای بررسی اثر جوانه زایی بر مقدار ریزحفرات و فاصله بین
دندریتهای ثانویه و به دنبال آن خواص کششی نمونه ها، انجام گرفته است . نمونه های مورد بررسی، پره های توربین گازی فریم٥، از جنس IN738 بوده که به روش ریخته گری دقیق تولید می شوند . نتایج بررسیها، تقاوت نسبتا چشمگیری میان شرایط بدون جوانه زا و همراه با جوانه زا نشان می دهند . این در حالی است که، افزایش مقدار جوانه زا تاثیرات بسیار ناچیزی بر کاهش ریزحفرات و فواصل بین دندریتهای ثانویه و بهبود خواص کششی نشان می دهد . کاهش فواصل بین دندریتهای ثانویه در اثر حضور جوانه زا؛ این فرضیه را تقویت می کند که، حضور جوانه زا، انتقال حرارت را افزایش می دهد