سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین ابوالقاسمی – استاد راهنما از دانشگاه تهران – دانشکده فنی – دانشکده مهندسی شیمی، دان
معصومه حاجی کریمیان – دانشجو – دانشگاه تهران – دانشکده فنی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه ته
سعیدرضا رادپور – کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران – دانشکده فنی – دانشکده مهندسی شیمی، دانش

چکیده:

بررسی راندمان مرحلهای دستگاه میکسرستلر یکی از مهمترین پارامترهـای طراحـی در دسـتگاه میکسر ستلر میباشد زیرا با دانستن راندمان مرحله ای ) ) Stage Efficiency میتوان پارامترهای عملیاتی دستگاه را به گونهای تنظیم نمود که بهترین کارایی را از دستگاه میکسر ستلر بدست آورد . در این تحقیق بمنظور تعیین راندمان مرحله ای،آزمایشهای متعددی با یـک دسـتگاه میکـسر – سـتلر
( مخلوط کننده – ته نشین کننده ) مجهز ده مرحله ای انجام شد . بطور کلی سـه سـری آزمـایش در دبـیحجمی ثابت دو فاز و در شرایط مختلف دور همزن انجام شده است . در هر سری از آزمایشات، رانـد مان تمام مراحل دستگاه میکسرستلر اندازه گیری شده و همچنین هلدآپ هر مرحله نیز اندازه گیری گردید . بطورکلی با توجه به نتایج حاصله می توان گفت که افزای ش دور همزن در ابتدا باعـث افـزایش رانـدمان متوسط تمام مراحل شده و بعد از یک دور خاص ( دور بحرانی ] ) [ ۱ باعث کاهش راندمان خواهـد شـد . همچنین مشاهده می شود که در هر مرحله افزایش هلدآپ مرحله ای باعث کـاهش رانـدمان مرحلـه ای خواهد شد . لازم به ذکر می باشد که راندمان مرحله ای به میزان حلال مصرفی و زمان اقامت قطرات نیـز ارتباط دارد .