سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کمک پناه – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی
مهدی درخشندی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمران

چکیده:

مصالح درشت دانه رودخانه ای قسمت عمده ای از سازه های خاکی را تشکیل می دهند لذا پیش بینی رفتار استاتیکی و دینامیکی این مصالح از اهمیت زیادی برخوردار است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین مقاومت و سختی سنگدانه ها و حداکثر تنش اعمالی به مصالح درشت دانه برای گسیختگی و زاویه اصطکاک داخلی، ارتباط مستقیمی وجود ندارد و افزایش درصد ریزدانه موجود در مصالح سهم بسزایی را در کاهش مقاومت استاتیکی ایفا می کند. در آزمایشهای دینامیکی هم درصد ریزدانه( ذرات کوچکتر از ۰/۰۷۵میلیمتر) اثر زیادی بر خواص تغییر شکب پذیری دینامیکی خاکها دارد بطوریکه افزایش درصد ریزدانه به ۱۴ درصد باعث افزایش قابل توجهی در نسبت میرایی و کاهش مدول برشی و سختی خاکها می شود.