سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان سپهری زاده – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
میرهادی خیاط نوری – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
بهرام ریحانی – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مهدی هراثی – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

هوفاریگون یکی از گونه ها ی گیاهان دارو یی است که حاوی تعداد زیادی ترکیبات پلی فنولیک، مثل فلاوونوئیدها و اسیدهای فنولیک می باشد . مطالعات نشان داده اند که ترکیبات پلی فنولیک دارای اثرات آنتی اکسیدانی قوی و ضد التهابی در مدلهای حیوانی مختلف هستند .( البته در همه مدلها نشان نداده است ). همچنین در طب سنتی از ا ین گیاه به عنوان دارویی برای کاهش دادن درد و التهاب استفاده شده است . هدف از ا ین مطالعه تعیین اثرعصاره آبی گیاه هوفاریگون بر درد ناشی از فرمالین در موش سوری می باشد . عصاره آبی هوفاریگون با دز ۰,۵ g/kg به مدت یک هفته قبل از تست فرمالین به صورت خوراکی به موش ها ی سوری تجو یز شد . برای ایجاد درد، فرمالین ۲۰) میکرولیتر، %)۵ به صورت کف پا یی تزریق شد . مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن پا ی تزریق شده به عنوان پاسخ درد در فواصل زمانی ۵ دقیقه ای به مدت ۱ ساعت ثبت گردید . نتایج نشان داد که تزریق کف پا یی فرمالین یک رفتار درد ۲ مرحله ای ( مرحله اول ۵ –:دقیقه و مرحله دوم ۴۵ – ۱۵: دقیقه بعد از تزر یق ) ایجاد می کند . تجویز خوراکی هوفاریگون، قبل از تزر یق فرمالین پاسخ درد مرحله دوم را به طور معنی داری کاهش داد ).P<0/05) و بر رو ی مرحله اول اثر معنی داری نداشتP≥۰/۰۵) ( بر اساس نتا یج می توان چنین استنتاج نمود که عصاره آبی هوفاریگون یک اثر کاهش دهنده التهاب ایجادمی کند . این اثر احتمالاً به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی، ضد دردی و ضد التهابی قوی آن می باشد .