سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خلیل چابک – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

به منظور بررسی اثر نسبت های مختلف مقدار بذر در ردیف ها ی کاشت بر عمل کرد علوفه ای کشت توأم شبدر بر سیم وجوعلوفه ای تحقیقی در یک آزمایش اسپلیت فا کتوریل در ایستگاه بایعکلا مازندران درسال های ۸۳-۸۱ با عامل اصلی (A) فاصله ردیف وسطوح فا کتوریل (BC) شامل نسبت بذرجو (B) و بذر شبدر برسیم (C) هر کدام در سه سطح اجرا گردید .کشت خالص هر یک از دو گیاه برای تعیین LER در سطوح (A) کاشته شد . مجموع عملکرد علوفه چینها (سبزوخشک) تجزیه واریانس سالانه ومر کب شدند وعلوفه های تفکیکی جووشبدر برای محاسبه LER جداگانه جمع بندی شدند .درتجزیه واریانس مر کب عملکرد علوفه سبز ، اثرات سال ، ردیف کاشت، مقدار بذر جو علوفه ای و مقدار بذر شبدر برسیم در سطح احتمال ١% و اثر متقابل سال × ردیف های کاشت در ٥% تفاوت ها ی معنی داری از خود نشان دادند . در تجزیه مر کب علوفه خش ک نیز تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۱% برای ردیف های کاشت، مقدار بذر جو ، مقدار بذر شبدر برسیم و اثر متقابل سال × شبدر برسیم و جو × شبدر برسیم دیده شد.نسبت LER در عمل کرد سبز ۰/۹۹ تا ۱/۳۰ درصد بامیانگین ۱/۱۶ و برای علوفه خشک از ۰/۹۹ تا ۱/۳۵ بامیانگین ۱/۲۴ بدست آمد . در سه نوبت چین برداری از تیمارها در هر سال، یک چین آن فقط شبدرودوچین دیگرشبدر وجو برداشت شد . میانگین دوساله عمل کردعلوفه سبز ۷۳/۹ وعملکرد علوفه خشک ۱۰/۴ تن در هکتار بود . این نتایج مبین میزان افزایش عمل کرد علوفه سبز و خش ک در کشت توأم شبدر برسیم و جو علوفه ای نسبت به کشت خالص هر یک از دو گیاه می باشد . عملکرد علوفه سبز و خشک مناسب ، بسته به هدف افزایش یا کاهش تر اکم نوع محصول با نسبت ١٥ ت ا ٢٠ کیلوگرم بذر شبدر توأم با ٧٠ تا ٩٠ کیلوگرم بذر جو علوفه ای و با تر اکم ١٥ تا ٢٠ سانتی متر قابل حصول است.