سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی یحیی آبادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مسعود تدین نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
احمد موسوی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در بررسی علل مختلف محدود کننده گره زدایی ریشه یونجه ، خصوصیات فیزیک ی وشیمیایی خا ک، و همچنین جمعیت ریزوبیوم های خاک و درجه گره زایی ریشه ، در مزارع یونجه در ده منطقه مختلف از استان اصفهان اندازه گیری شد. تعیین درج ه گره زایی ریشه و جمعیت ریزوبیوم های خاک با استفاده از روش وینسنت انجام شد . جهت تعیین سهم هریک از عوامل مؤثر ، از روش رگرسیون گام به گام (استپ وایز ) جلو رونده استفاده گردید . نتایج نشان داد که میزان فسفر خاک با جمعیت ریزوبیوم های خاک در سطح یک درصد و با درجه گره زایی ریشه در سطح پنج درصد همبستگی مثبت داشته است . همچنین میزان فسفر خاک ، بر غده بندی ، تعداد، حجم و وزن غده ها، رشد گیاه ان میزبان و فرآیند تثبیت ازت اثر مثبت داشته است.