سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نادیا امیری – کارشناس ارشدگروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه ازاداسلامی واحدشیراز شیراز ایران
صدیقه محمدی – هیئت علمی گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه ازاداسلامی واحدشیراز شیراز ایران
علی کسرائیان – هیئت علمی گروه علوم خاک دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه ازاداسلامی واحدشیراز شیراز ایران

چکیده:
قارچ Rhizoctoni asolani دراستان چهارمحال وبختیاری درمزارع سیب زمینی ازقسمت طوقه و ریشه جداسازی شد و پس ازتشخیص و اثبات بیماریزایی برای بررسی مبارزه بیولوژیک انجام شد بررسی اثرترشحات فرار پنج جدایه Trichoderma harzianum ، Trichoderma longibraciatum ، Trichoderma koningi ، Trichoderma crasum Trichoderma asperelum برعلیه R. solani عامل بیماری شانکر رایزوکتونیایی سیب زمینی موردمطالعه قرارگرفت دربررسی ترشحات فرار جدایه های Trichoderma R. solaniمشخص شد که جدایه T. asperelum درهرسه نوبت یادداشت برداری به ترتیب به میزان ۶۳/۵۰و۸۲و۸۲/۵۲ درصد بیشترین تاثیر را دربازدارندگی ازرشد میسیلیوم R. solaniوجدایه T. longibraciatum درهرسه نوبت یادداشت برداری به ترتیب به میزان ۱۷/۳۳و۱۱/۷۴و۴/۰۵ کمترین تاثیر را دربازدارندگی ازرشد میسیلیوم R. solani داشته است