سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
الهام بنی نعیم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان
عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی – استادیار دانشگاه هرمزگان
سمیه رستگار – استادیار دانشگاه هرمزگان
خدیجه عباس زاده – مربی گروه کشاورزی دانشگاه هرمزگان

چکیده:
از دیدگاه اقتصادی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) پس از سیبزمینی دومین محصول پرارزش کشاورزی محسوب شده و از لحاظ مصرف سرانه نیز پس از آن قرار دارد در این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر کیفیت و عمر انباری بر میوه های گوجه فرنگی رقم برکا انجام شد. محلولپاشی به غلظت یک میلی مولار سه هفته قبل از برداشت به اضافه غوطه وری بعد از برداشت در سه غلظت اسید سالیسیلیک (۱ ، ۲ ، ۴ میلی مولار) انجام شد. بعد از تیمار در سردخانه در دمای ۱۰ درجه سانتیگراد بمدت ۴۰ روز نگهداری شد. این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد میوه ها در طول دوره نگهداری هر ۱۰ روز یکبار از سردخانه خارج و از نظر فاکتورهای کیفی از قبیل اسیدیته قابل تیتراسیون (TA) ، ph مواد جامد محلول TSS شاخص طعم، ویتامین c سفتی، نشت یونی و خسارت سرمازدگی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد، بیشترین TA ویتامین C سفتی در غلظت ۱-۴ میلی مولار و کمترین TSS ،PH نشت یونی و خسارت سرمازدگی در همین غلظت و بیشترین درخشندگی و کمترین ()در غلظت ۱-۲ میلی مولار مشاهده شد.