سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهناز محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
رقیه امینیان – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
فرهاد حبیب زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
بهور اصغری – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

چکیده:
به منظور بررسی اثر محلول پاشی نانو اکسید تیتانیوم بر ارقام گلرنگ و انتخاب مناسب ترین زمان محلول پاشی و بهترین رقم مورد کشت در قزوین آزمایشی به روش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بین ۰ درصد در سه سطح / المللی امام خمینی(ره) در قزوین انجام گردید. فاکتور اول زمان محلول پاشی نانو اکسید تیتانیوم با غلظت ۰۵ ، (شاهد، قبل از گلدهی و بعد از گلدهی) و فاکتور دوم ارقام گلرنگ در ۸ سطح (گلدشت، سینا، صفه، فرامان، مکزیک ۸۸ ، مکزیک ۱۱ محلی اصفهان و بازار اصفهان) بود. کشت در نیمه دوم اردیبهشت ماه صورت گرفت. نتایج این بررسی ها نشان داد که میزان کلروفیل و میزان آب نسبی برگ بین فاکتور ارقام مختلف و فاکتور زمان محلول پاشی در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار گردید ولی اثر متقابل فاکتورها روی هیچ یک از صفات معنی دار نگردید. بیشترین میزان کلروفیل مربوط به رقم صفه در تیمار محلول پاشی قبل از گلدهی وکمترین مربوط به رقم مکزیک ۸۸ در تیمار شاهد بود.