سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
فاطمه محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمد حجتی – دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اصغر فلاح – دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم اسدیان – کارشناس ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
مطالعه حاضر بهمنظور بررسی تنوعزیستی در دو قطعه بهرهبرداریشده (پارسل مدیریتشده) و بهرهبردارینشده (پارسل شاهد) واقع در جنگل نوده-ساری انجام شد. جهت نمونهبرداری، ۳۰ قطعه نمونه ۱۰ آری ( ۱۰۰۰ مترمربع) دایرهای شکل با ابعاد شبکه ۱۰۰×۷۵ متر در هر دو قطعه مشخص شد. سپس تعداد و نوع گونههای زادآوری شده در مزوپلات یک آری ( ۱۰۰ مترمربع) و پوشش علفی کف در ۵ میکروپلات با ابعاد ۱ مترمربعی، اندازهگیری شد. بهمنظور ارزیابی تنوع گونهای در قطعات نمونه، شاخص- های تنوع گونهای ،(Simpson,Shannon-Wiener) شاخصهای غنای ،(Menhinick,Margalef) و شاخصهای یکنواختی (Evenness,Equitability) در محیط نرمافزار Past محاسبه و برای آزمون معنیدار بودن اختلاف بین میانگین شاخصها در دو آماربرداری، از آزمون آماری T مستقل در محیط نرم افزار SPSS20 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که شاخصهای تنوع گونهای و غنا برای زادآوری گونههای چوبی در قطعه بهرهبرداریشده بیشتر از قطعه شاهد و برای گونههای علفی کف در قطعه شاهد بیشتر از قطعه بهرهبرداریشده میباشد، اگرچه اختلاف بین میانگینها از نظر آماری معنیدار نیست