سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سحر یوسف تبار – کارشناس ارشد
الهیار فلاح – هیئت علمی مرکز تحقیقات برنج آمل
جهانفر دانشیان – هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر مدیریت کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵ در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور- آمل به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار اجرا گردید. مقادیر کود نیتروژنه در سه سطح ۲۰۰، ۱۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان پلات اصلی و زمان مصرف کود نیتروژنه با سطوح (۲/۱ پایه- ۲/۱ پنجه دهی)، (۳/۱ پایه- ۳/۱ پنجه دهی- ۳/۱ ظهور خوشه جوان) و (۴/۱ پایه- ۴/۱ پنجه دهی- ۴/۱ ظهور خوشه جوان- ۴/۱ گلدهی) به عنوان پلات فرعی در نظر گرفته شد. صفاتی همچون تعداد دانه پر و پوک، وزن هزار دانه، طول خوشه و تعداد دانه کل اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد اثر نسبت های مختلف کود بر صفات مذکور معنی دار بوده، مقایسه میانگین داده ها افزایش معنادار صفات اجزاء عملکرد و عملکرد در تیمار ۳۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به نسبت ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار نشان داد. تقسیط کود نیتروژن اثر معنی داری را نشان داد. تقسیط سه نوبت کود سرک باعث افزایش اجزاء عملکرد و عملکرد به جز دانه پوک گردید.