سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید مجتبی نوری حسینی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
زهرا خوگر – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
علی احمدپور – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

اثرات کودهای آلی از جمله کمپوست و کودهای حیوانی از منابع مختلف بر روی محصولات کشاورزی در دنیا همگی موید مفید بودن آن از نظر حاصلخیزی خاک و بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد و باعث افزایش محصول و قابل کشت کردن بسیاری از نقاط غیر حاصلخیز شده است. همچنین به دلیل علاقه زارعین به مصرف کودهای شیمیایی (بخصوص ازته و فسفره) استفاده از کودهای آلی کمتر رایج بوده و در اکثر موارد بهفراموشی سپرده شده است. عدم مصرف کودهای آلی سبب سفتی خاکهای زراعی گشته و نفوذپذیری آنها نیز کاهش یافته است. به منظور بررسی تأثیر کمپوست و کود حیوانی به همراه عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد گوجه‌فرنگی رقم امپریال آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۹ تیمار کودی و ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میناب از توابع استان هرمزگان اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: ۱-شاهد (بدون مصرف کود) ۲-NP توصیه شده ۳-NPK توصیه شده ۴-NP توصیه شده و ۵ تن کود کمپوست ۵-NP توصیه شده و ۵ تن کود حیوانی ۶-NPK توصیه شده و ۵ تن کود کمپوست۷-NPK توصیه شده و ۵ تن کود حیوانی۸- کود کمپوست (۴۰ تن در هکتار)۹-کود حیوانی (۴۰ تن در هکتار). ننایج نشان داد اثرات کودهای نیتروژن و فسفر به همراه کودهای آلی کمپوست و حیوانی بطور معنی‌داری باعث افزایش عملکرد محصول گوجه‌فرنگی شده است. مقایسه میانیگن‌ها نشان داد بیشترین عملکرد محصول گوجه‌فرنگی از مصرف ۵ تن کود کمپوست به همراه نیتروژن و فسفر توصیه شده برای این محصول بدست آمد. اثر تیمارهای کودی بر دیگر ویژگیهای گوجه‌فرنگی از جمله درصد مواد جامد محلول (Bx) و pH در سطح ۵ درصد معنی‌دار نبود.