سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حامد دهقانی – استاددانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
گئورگ قره پتیان – استاددانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
بهروز وحیدی – استاددانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:
درسالهای اخیر باافزایش میانگین دمای عمومی الودگیهای زیست محیطی و افزایش تقاضای مصرف انرژی یافتن منابع جدید تولید انرژی به چالشی جدی برای دولت ها تبدیل شده است درمیان انواع انرژیهای تجدید پذیرانرژی حاصل ازمزارع بادی باتوجه به میزان قابل توجه توان تولیدی بیشتر مورد توجه واقع شده است دراین مقاله تاثیر عدم قطعیت توان مزارع بادی برقابلیت اطمینان شبکه توزیع بررسی میشوئد باتوجه به ماهیت غیرقطعی سرعت باد توان خروجی توربین بادی بااستفاده ازتوزیع ویبول و روش مونت کارلو درنظر گرفته میشود شاخصهای مورد بررسی قابلیت اطمینان عبارتند ازمتوسط دفعات خاموشی SAIFI شاخص متوسط زمان خاموشی سیستم SAIDI شاخص متوسط زمان خاموشی برای مشترک ASAI و شاخص متوسط انرژی تامین نشده سیستم ENS شبیه سازی ها برروی شبکه شعاعی ۹ باسه که درمطالعات زیادی مورداستفاده قرارگرفته است انجام میگیرد نتایج تاثیر مثبت مزارعه بادی برقابلیت اطمینان شبکه توزیع را نشان میدهد محل قرارگیری توربین بادی و عدم قطعیت ها برروی شاخصهای قابلیت اطمینان تاثیر گذاشته به نحوی که ازدید هرشاخص یک باس خاص برای توان بادی مطلوبتر می باشد