سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید جاجرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مهدی عزیزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
عادل شادلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
امیرحسین امیدی – موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی بهترین تاریخ کشت و تراکم یرای ارقام گلرنگ پاییزه ، طرحی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مهر ماه ۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد اجرا شد . نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین های صفات در سطح ۵ درصد در سطوح عامل تاریخ کاشت و تراکم وجود دارد و بیشترین عمل کرد دانه ( ۲۶۷۹ کیلوگرم در هکتار) از تراکم ۴ سانتیمتر و از تاریخ کاشت اول (۸۲/۷/۱۰) به دست آمد . اثر متقابل تاریخ کاشت * رقم * تراکم بر روی درصد عملکرد روغن دانه در سطح ۵ درصد معنی دار بود . بالاترین عملکرد روغن دانه از تاریخ کاشت اول به میزان ۷۱۵ کیلوگرم حاصل شد . رقم LRV.51.51 با عملکرد ۷۲۱ کیلوگرم بیشترین عملکرد روغن را داشت . عملکرد دانه در بوته با صفاتی همچون عملکرد روغن (۰/۸۹) و تعداد غوزه در بوته (۰/۸) همبستگی مثبت و معنی داری نشان داد.