سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام خطیبی – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
پرستو خوش اخلاق – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
پریسا اکبرشاهی – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
بیژن افتخاری یکتا – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تاثیر افزودن کائولن بر پرس پذیری، زینتر پذیری، قابلیت ماشینکاری و خواص مکانیکی شیشهسرامیک های فلوروفلوگوپیت بررسی شد . در این مسیر برای تعیین ویژگی های فیزیکی قطعات شیشهسرامیک، از روش های آنالیز SEM ،XRD ،DTA ، اندازه گیری استحکام خمشی سه نقطه ای و ریزسختی سنج ویکر ز استفاده گردید . قابلیت ماشینکاریاز طریق مشاهدات چشمی و همچنین اندازه گیری متوسط اندازه ذرات پودر حاصل از مته کاری قطعات ارزیابی شد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که افزودن کائولن در حالیکه پرس پذیری و سختی قطعات شیشه – سرامیک را بهبود می بخشد، کاهش قابلیت ماشینکاری و همچنین استحکام را به همراه دارد