سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن سیلسپور –

چکیده:

در یک آزمایش مزرعه ای ،به منظور مطالعه اثر تغذیه ای کمپوست حاصل از زباله شهری در زراعت گندم و بررسی امکان جایگزینی کودهای شیمیایی با این کمپوست ، ۶ تیمار آزمایشی با طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند . تیمارهای آزمایشی شامل یک تیمار شاهد بدون مصرف هر گونه کود ، ۳ تیمار مصرف کمپوست (۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ تن در هکتار) ، تیمار مصرف ۲۰ تن در هکتار کمپوست همراه با مصرف کودهای شیمیایی توصیه شده بر اساس آزمون خاک بود.نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده های آزمایش نشان داد که بین تیمارهای مختلف آزمایش از نظر تولید دانه ، کاه ، درصد ازت دانه ، درصد پروتئین دانه ، درصد کربن آلی خاک پس از برداشت و میزان فسفر قابل جذب خاک پس از برداشت تفاوت آماری معنی دار وجود دارد . در خصوص عملکرد دانه و کاه ، تیمار مصرف ۲۰ تن در هکتار کمپوست همراه با کودهای شیمیاییبالاترین عملکرد معنی دار آماری را نسبت به سایر تیمارها تولید کرد (۶۸۵۰ کیلوگرم در هکتار دانه در مقایسه با ۳۳۱۰ کیلوگرم در هکتار دانه مربوط به تیمار شاهد) . در مورد درصد پروتئین دانه تیمار مصرف کمپوست همراه با کودهای شیمیاییبالاترین درصد پروتئین را داشتند که با سایر تیمارها تفاوت آماری معنی دار داشتند. (۶/۱۲ % در مقایسه با ۵/۱۰ % مربوط به تیمار شاهد) . بیشترین درصد کربن آلی خاک ، پس از برداشت محصول در خاک تیمارهای آزمایش متعلق به تیمارهای مصرف کمپوست به میزان ۳۰ تن در هکتار و مصرف کمپوست به میزان ۲۰ تن در هکتار همراه با کودهای شیمیایی بود که با سایر تیمارها تفاوت آماری معنی دار داشت . بالاترین میزان فسفر قابل جذب خاک پس از برداشت مربوط به تیمارهای مصرف کمپوست به میزان ۲۰ تن در هکتار همراه با کودهای شیمیاییبود که با سایر تیمارها تفاوت آماری معنی دار داشت .