سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه عابدینی –

چکیده:

بخش کشاورزی نقش عمده ای در ایجاد آلودگی های زیست محیطی و محصولات غذایی ایفا می کند. کاربرد کود های شیمیایی و سموم را می توان از عوامل آلودگی بر شمرد،استفاده ازروش هاو جایگزین های مناسب جهت از بین بردن این عوامل یکی از اساسی ترین مقوله های اصول مدیریت محیط زیست در بخش کشاورزی محسوب می شود.با توجه به خطراتی که کودهای شیمیایی بر آبهای سطحی ،زیرزمینی و در نهایت مسمومیت دام و انسان ایجاد می کند ،این پروژه تحقیقاتی در شرایط سمنان طراحی شد. هدف از اجرای پروژه بررسی اثر کودهای زیستی ورمی کمپوست و ازتو باکتر به عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی در کشت ارگانیک گیاه دارویی مرزه می باشد. کود ورمی کمپوست باعث تامین بخشی از عناصرمورد نیاز گیاه ، بالا بردن قا بلیت باروری خاک ، حفظ محیط زیست،افزایش عملکرد محصولات زراعی می شود. ازتو باکتر، ازت اتمسفری را به صورت آلی در می آورد که باعث افزایش حجم و طول ریشه، بالا رفتن میزان جذب عناصر غذایی و مقاومت گیاه در برابر آفات و امراض می شود . پروژه ی حاضر در غالب طرح بلوک کا ملاً تصادفی با ۳ تکرار و ۳ تیمار طراحی شد.تیمارها شامل: کود ورمی کمپوست ۱۰ تن در هکتار ،باکتری ازتو باکتر محلول جهت تلقیح بذر و شاهد. نتایج نشان داد که به ترتیب ازتو باکتر و ورمی کمپوست بیشترین تاثیر را بر بهبود رشد فاکتورهای مورد نظر نسبت به شاهد داشته اند.