سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رقیه رضوی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
ولیس بلسون – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
عالیه امامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
شهناز عاشوری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آبیاری تکمیلی در سه گیاهان زراعی گندم ، عدس و نخود بر روی عملکرد ، کارایی مصرف آب و وزن هزار دانه و در نهایت بررسی سودمندی آبیاری تکمیلی آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی برای سه گیاه مورد نظر (گندم، عدس و نخود دیم ) و در هر محصول دو نوع رژیم آبیاری تکمیلی ، در چهار تکرار و به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات دیم ارومیه اجرا شد. پس از اجرای آزمایش و اعمال تیمار های آبیاری تکمیلی، نمونه هر محصول در سال های اجرا برداشت شده و عملکرد کمی وکیفی آن تعیین گردید. عملکرد و کارآیی مصرف آب ووزن هزار دانه در دو سال اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمار آبیاری تکمیلی برروی عملکرد دانه، کارآیی مصرف آب و وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شدند. انجام آبیاری تکمیلی در عدس از نظر افزایش کارآیی مصرف آب و کسب درآمد ناخالص اقتصادی تراست و محصول نخود در مرتبه دوم قرار داشت و بازده اقتصادی آبیاری تکمیلی گندم کمتر از دو گیاه فوق می باشد به عبارت دیگر بازده اقتصادی آبیاری تکمیلی در حبوبات بالاتر از گندم می باشد.