سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم کارگر – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت
نعمتاله خراسانی – استاد تمام گروه محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محمود کرمی – استاد تمام گروه محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
غلامرضا رفیعی – دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

درراستای اندازهگیری میزان تاثیر آب تراوشی باطله بر تغییر غلظت آرسنیک، کادمیم و مس در منابع آب زیرزمینی پاییندست سدباطله مجتمع مس شهربابک (میدوک)، تعیین مقدار زمینه وضریب تمایز عناصر، گروهبندی ایستگاههای نمونهبرداری با استفاده ازآزمونANOVA و دانکن و نیزدر نظر گرفتن نتایج عصارهگیری پیدرپی به روشTessier نشان داد که حضور غالب کادمیم، به عنوان متحرکترین عنصر مورد مطالعه در نمونههای آب تراوشی ۳ T تا ۵ TوD میباشد که البته بعد از ورود به منابع آب زیرزمینی به دلیل اکسندهبودن شرایط محیطی و نقش اکسیدهای آهن و منگنز به عنوان جاذب اصلی کادمیم در باطله که تنها تحت شرایط کاهنده انحلال مییابند، در غلظت اندکی به چشم میخورد. دلیل مشاهده بیشترین انحلال عنصر مس در گمانه MB3 به عنوان اکسندهترین ایستگاه نمونهبرداری علاوه بر حضور در آب تراوشی باطله ، حضور غالب مس در فاز پیوندی با سولفیدها در باطله ومساعد بودن شرایط اکسنده برای انحلال سولفیدها میباشد. آرسنیک به عنوان یک شبه فلز، شرایط قلیایی را برای انحلال ترجیح می دهد که درگمانههای۴ MB و ۵ MB محقق میگردد. از طرفی حضور آرسنیک در گمانه CB به عنوان کاهندهترین ایستگاه نمونه- برداری، احتمال منشأ گرفتن این عنصر از آب تراوشی پایه باطله را به ذهن میرساند