سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا جوانمرد – مربی تمام وقت گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)،
امیر حسین شیرانی راد – استاد پژوهش بخش دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سید علیرضا بنی طباء – مربی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (مرکز گلپایگان)
محمد رضا نادری درباغشاهی – مربی تمام وقت گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده:

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در اصفهان، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان واقع درشرق اصفهان انجام گردید . فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از : فاصله بین ردیف در دو سطح شامل فاصله ۵۰ سانتی متری و ۶۰ سانتی متری به عنوان فاکتور اصلی و الگوی کاشت در دو سطح شامل کشت در یک طرف و کشت در دو طرف پشته به عنوان فاکتور فرعی و سه رقم کلزای بهاره به عنوان فاکتور فرعی فرعی که به صورت آزمایش کرتهای دوبار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید . نتایج حاصله نشان داد که الگوی کاشت برصفت تعداد خورجین دربوته درسطح احتمال ۵ % معنی دار شد . همچنین اثر رقم بر صفات وزن هزار دانه ، عملکرد روغن ، تعداد خورجین در بوته ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه درسطح احتمال ۱% معنی دار گردید. اثرات متقابل سه فاکتور در هیچکدام ازصفات مورد نظر معنی دار نگردید. با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش رقم RGS003 با فاصله بین ردیف ۵۰ سانتی متر و الگوی کشت در دوطرف پشته به منظور حصول حداکثر عملکرد دانه روغن پیشنهاد می شود.