سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد علی مشیدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک وعضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه اراک
شهاب خاقانی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک وعضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه اراک
شهره خاقانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک وعضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه اراک
سپیده رحمتی – دانشجوی کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه اراک

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی لیدی روزیتا و آگریا، پژوهشی در سال ۱۳۸۶ در شهرک تحقیقاتی امیر کبیر دانشگاه آزاد واحد اراک انجام شد . این تحقیق با استفاده از آزما یش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو فاکتور آرایش کاشت در سه سطح کاشت یک ردیفه با عرض پشته های ۶۰ سانتی متری ، دو ردیفه با پشته های ۱۲۰ سانتی متری و یک ردیفه با پشته های ۷۵ سانتی متری به عنوان کشت مرسوم و رقم با دو سطح لیدی روزیتا و آگریا در ۳ تکرار به اجرا در آمد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که آرایش کاشت و رقم اثر معنی داری بر وزن غده های ریز و بذری و تعداد غده های ریزو بذری و خوراکی و همچنین عملکرد قابل فروش و عملکرد کل در واحد سطح داشتند . اثر رقم و آرا یش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد کل و عملکرد قابل فروش در واحد سطح معنی دار بود ، ولی بر عملکرد تک بوته معنی دار نبود . با کاهش فاصله بین ردیف عملکرد در واحد سطح افزایش نشان داد بطوریکه رقم لیدی روزیتا در آرایش ۶۰ سانتی متری یک ردیفه با تراکم ۶/۶ بوته در متر مربع حداکثر تعداد غده بذری و خوراکی را در بوته تولید کرد . در رقم آگریا کاهش فاصله بین ردیف و افزایش تراکم از ۵/۳ بوته به ۶/۶ بوته در متر مربع بیشترین غده های ریز با کمترین وزن دربوته را تولید کرد ولی در عملکرد تک بوته تفاوت معنی دار مشاهده نشد . با توجه به نتایج این بررسی کاشت رقم لیدی روزیتا با آرایش کاشت ۶۰ سانتی متر یک ردیفه با تراکم ۶/۶ بوته در متر مربع برای منطقه اراک توصیه می شود.