سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آیدین صادقیان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
فرهنگ دانشمند – استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده:

خطوط لوله بهترین راه انتقال گاز طبیعی بودهکه به علت بالا رفتن مصرف گاز، استفاده از آنها در حال توسعه می باشد. خوردگی در سطح بیرونی لوله و زانویی باعث کاهش ضخامت جداره آنها می شود و ماکزیمم فشار گاز قابل تحمل برای زانویی در اثر این کاهش ضخامت کاهش می یابد. هیچ دستورالعمل برای یافتن ارتباط بین میزان خوردگی و کاهش فشار در زانویی وجود ندارد ضمن انکه کدهایی که در این زمینه برای لوله مستقیم موجودند در برخیموارد دقت پایینی دارند. در این مقاله میزان کاهش فشار انهدام در زانویی در اثر خوردگی بررسی می شود. ناحیه خورده شده به صورت سطحی بیضوی با عمق غیر ثابت در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی اثر میزان خوردگی در افت فشار با تغییردادن شعاع خوردگی و ماکزیمم عمق ناحیه خورده شده، تحلیل های المان محدود متعدد انجام گرفته است. برای یافتن فشار انهدام، توزیع تنش در زیر ناحیه خورده شده، یعنی جایی که با کاهش ضخامت مواجه است، بررسی شده است. بر اساس تحلیل ها و نتایج آزمایشاتی که پیش از این برای لوله صاف انجام گرفته است، تنش نهایی ماده بعنوان معیار انهدام در نظر گرفته شده است.