سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا باقری – هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
صدیقه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشدآبخیزداری دانشگاه تهران
محمد جنگجو – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
جواد هادیان – دانشجوی دکتری گیاهان دارویی و عطری دانشگاه تهران

چکیده:

آللوپاتی به اثر متقابل موجودات زنده توسط مواد شیمیایی پس داده شده آنها بر روی یکدیگر گفته میشود اثر آللوپاتیک گیاهان بر یکدیگر یکی از دغدغه های مهم در اصلاح و احیا مراتع کشور بوده که در امر مرتعکاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اثرات آللوپاتیArtemisia sieberi بر جوان ه زنی و رشد گیاهچه های بذریAgropyrum elongatumکه در اصلاح و احیاء مراتع ایران بسیار کاربرد دارند مورد پژوهش قرار گرفت . برای این منظور پودر ریشه، برگ و ساقه گیاه درمنه دشتی با غلظت های صفر (شاهد)،۰٫۱% و ۱% و ۱۰% بعلاوه خاک طبیعی درمنه زار تهیه ودرصد جوانه زنی و رشد گیاهچه ( وزن ساقه چه + وزن ریشه چه ) این گونه مهم اصلاحی در هر تیمار مورد پژوهش قرار گرفت و آنالیز این طرح با آزمون دانکن انجام شد که نتیجه آن حساس نبودن گیاه علف کندمی بلند به بازدارندگی درمنه دشتی و معرفی آن بعنوان گونه پیشنهادی در اصلاح و احیا درمنه زارهای دشتی با تراکم و پوشش تاجی کم درمنه می باشد.