سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
بنیامین شریفی – دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
مریم سعادت – مدرس مرکز آموزش علمی_کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
شهرام نوذری – مدرس مرکز آموزش علمی_کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
فریسا ایران نژاد – مدرس مرکز آموزش علمی_کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

چکیده:
به منظور بررسی اثر آللوپاتیک گلاب اندام هوایی شاهدانه بر جوانه زنی بذور علف هرز پیچک وسوروف تحقیقی درقالب طرح بلوک های کاملا تصادفی باتیمار گلاب شاهدانه باغلظت های (۰،۱۰،۲۰،۳۰و ۴۰درصد)در۳تکرار به اجرا درآمد. نتایج حاصل ازمقایسه میانگین هانشان داد کاربرد گلاب شاهدانه سبب بروز اثرات منفی برجوانه زنی این بذور شده و تفاوت معنی داری نیز بین تیمارها مشاهده شد، بنابراین می توان کاربرد این ماده را جهت کنترل جوانه زنی بذور علف های هرز پیچک وسوروف پیشنهاد نمود.