سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
عرفان شریفی – دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
فریسا ایران نژاد – مدرس مرکز آموزش علمی_کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
مریم سعادت – مدرس مرکز آموزش علمی_کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
شهرام نوذری – مدرس مرکز آموزش علمی_کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

چکیده:
به منظور بررسی اثر آللوپاتیک گلاب برگ گردو بر جوانه زنی بذور علف هرز پیچک وسوروف تحقیق در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با تیمار گلاب برگ گردو با غلظت های (۰،۱۰،۲۰،۳۰و ۴۰درصد)در۳تکرار به اجرا درآمد. نتایج حاصل ازمقایسه میانگین هانشان دادکه کاربرد گلاب برگ گردو سبب بروز اثرات منفی بر جوانه زنی این بذور شده و تفاوت معنی داری نیز بین تیمارها مشاهده شد،بنابراین می توان کاربرد این ماده را جهت کنترل جانه زنی بذور علف های هرز پیچک و سوروف پیشنهاد نمود.