سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مصطفی گواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
الیکا شجیع – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی شاخساره جارو برروی درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه و وزن خشک گیاهچه لوبیا رقم محلی جیرفتی آزمایشی بصورت طرح کاملأ تصادفی (C.R.D) با پنج تکرار در شرایط آزمایشگاه در سال ۱۳۸۳ در آزمایشگاه دانشکده در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. تیمارها شامل شاهد،۲۵%،۵۰% ،۷۵% و۱۰۰% غلظتهای عصاره آبی شاخساره جارو بود. نتایج نشان داد که اثر عصاره شاخساره جارو بر درصد جوانه زنی، رشد ریشه چه، ساقه چه و وزن خشک گیاهچه (P<0.01) معنی دار می باشد.افزایش غلظت عصاره آبی شاخساره جارو بطور معنی داری باعث کاهش جوانه زنی و رشد لوبیا شد. بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار شاهد و ۲۵% با ۱۰۰% و کمترین مربوط به تیمار ۱۰۰% با ۳۰% جوانه زنی بود. نتایج فوق اثرات آللوپاتی جارو را روی جوانه زنی و رشد لوبیا بخوبی نشان داد.بنابراین توصیه می شود در مزارع فبل از کاشت مبارزه با این علف هرز انجام گیرد.