سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مصطفی گواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
الیکا شجیع – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – استاد یار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بمنظور بررسی اثر آللوپاتی (دگرآسیبی) عصاره آبی قسمتهای هوایی توق روی درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه ذرت ، کلزا، کنجد و نخود ، چهار آزمایش جداگانه بصورت طرح کاملا تصادفی (CRD) با پنج تکرار در شرائط آزمایشگاهی در سال ۱۳۸۴ درآزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. تیمارها شامل شاهد، ۲۵%،۵۰% ، ۷۵% و ۱۰۰% غلظتهای عصاره آبی اندامهای هوایی توق بود. کلیه نتایج بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالی ۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر مقادیر مختلف عصاره اندامهای هوایی توق بر درصد جوانه زنی، رشد ریشه چه و ساقه چه (۱٫/. > P) معنی دار می باشد. افزایش غلظت عصاره آبی توق بطور معنی داری باعث کاهش جوانه زنی و رشد در هر چهار گیاه شد.بطوریکه ذرت کمترین و کنجد بیشترین حساسیت را به دگرآسیبی توق را از میان بذور مورد آزمایش را داشتند.