سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد زارعی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا ابراهیمی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این تحقیق، اثـر آلـودگی سـطحی ایجـاد شـده طـی عملیـات اکـسیداسیون آلیـاژ PT3V بــا تــرکیب اسـمی Ti ـ ۴ Al ـ ۲ Vبه عنوان آلیـاژی از خـانواده آلیاژهـای تیتـانیوم نـوع α ، ، در اتمـسفر معمـولی ( هـوا ) روی رفتـار خستگی آن مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور ابتدا نمونه های آزمایشی در دمای ۷۵۰ ° C به مدت ۲ ساعت تحت عملیات اکسیداسیون قرار گرفتند . سـپس آزمـای ش هـای خـستگی از نـوع خـستگی خمـشی ـ دورانـی روی نمونه های اکسید شده انجام گرفت و برای آن ها منحنی S-N رسم شـده و بـا منحنـی S-N مربـوط بـه آلیـاژ پایـه ( اکسید نشده ) مورد مقایسه قرار گرفت . در نهایت سطح شکست نمونـه هـای اکـسید شـده بوسـیله میکروسـکوپ الکترونیروبشی (SEM) بررسی شده و با سطح شکست نمونه مربوط به آلیاژ پایه مقایسه شد .